Sygn. akt VIII GUp 38/18.
SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI
Syndyk masy upadłości Kamila Bęc (sygn. akt VIII GUp 38/18) sprzeda wierzytelność należną od Tessey James Velam c/o Mono Global Limited o wartości nominalnej 1080 € (7494,66 zł wg kursu z dnia ogłoszenia upadłości).
Termin składania ofert 5 lipiec 2021 r.
Pisemne oferty wraz z oferowaną ceną za wierzytelnosci, należy składać osobiście w biurze syndyka: Bożena Polesek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/1 lub na adres e-mail; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
O wyborze najkorzystniejszej oferty syndyk powiadomi zainteresowanych (e-mail) w terminie do dnia 7 lipca 2021 r.
Szczegółowe informacje o wierzytelnościach można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka lub pod telefonem 603 679 279.

Więcej…
 

Sprzedaż wierzytelności xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt VIII GUp 78/20.
Syndyk masy upadłości Cezarego Siemaszki sprzeda wierzytelność po bezskutecznej egzekucji wynikającą z tytułu wykonawczego, Wyroku Sądu Rejonowego w Zakopanem Wydział II Karny, sygn. akt II K 576/12 z dnia 24 października 2013 r., kwota należności głównej 750,00 zł.
Termin składania ofert do 30 czerwca 2021 r.
Pisemne oferty wraz z oferowaną cena za wierzytelność należy składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres biura syndyka; Bożena Polesek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/1.
O rozpatrzeniu ofert syndyk powiadomi zainteresowanych listownie w terminie do dnia 15 lipca 2021 r.

Więcej…
 

Nieruchomośći Nowy Targ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
1. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności 2 (dwóch) nieruchomości położonych w Nowym Targu przy ul. Kwiatowej tj.;
a) nieruchomości stanowiącej prawo własności działek ewidencyjnych nr 3056/3, 3058/7 i 3057/2 o łącznej pow. 0,0309 ha, objętej KW Nr NS1T/00140796/3, zabudowanej budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 96,42 m2 z hydrofornią i studnią głębinową - cena oszacowania 356.000,00 zł netto,
b) nieruchomości stanowiącej prawo własności działek ewidencyjnych Nr 3056/2, 3057/1, 3057/17, 3058/8 i 3058/22 o łącznej pow. 0,1606 ha, objętej KW Nr NS1T/00140797/0, zabudowaną drogą i chodnikiem z kostki betonowej - cena oszacowania 390.830,00 zł netto.

Więcej…
 

 Nieruchomość Gorlice.
Sygn. akt VIII GUp 168/18.
1. Syndyk masy upadłości Agnieszki Zaworskiej, Mariusza Zaworskiego nieprowadzących działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 321/12 o pow. 0,0469 ha, niezabudowanej, położonej w obr. Stróżówka, miasto Gorlice, woj. małopolskie, objetej księgą wieczystą Nr NS1G/00068862/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorlicach, oszacowanej na kwotę 10 540,00 zł.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 19 stycznia 2021 r. poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty tj. za cenę nie niższą niż 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych zero groszy).

Więcej…
 

 Lokal niemieszkalny ZakopaneXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 3/12.
I. Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny Nr 3,
obj. KW Nr NS1Z/00055826/4, położony w kondygnacji podziemnej budynku wielomieszkaniowego w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24 o pow. użytkowej 26,88 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej obj. KW Nr NS1Z/00033946/1
- cena oszacowania 60 282,00 zł netto.
II. Sprzedaż nastąpi na podstawie Postanowienia Sędziego -komisarza z dnia
4 stycznia 2021 roku, z wolnej ręki za kwotę nie mniejszą niż 30.141,00 zł netto, powiększoną o należny podatek VAT
- poprzez wybór najkorzystniejszej oferty złożonej do dnia 12 lutego 2021 roku.

Więcej…
 

 Sygn. akt VIII GUp 38/18
 SYNDYK  SPRZEDA  WIERZYTELNOŚĆ
Syndyk masy upadłości Kanika Bęca sprzeda wierzytelność po bezskutecznej egzekucji wynikającej z tytułu wykonawczego, Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty
w Krakowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt IV P 1290/17/N z dnia
6 czerwca 2019 r., kwota należności głównej 3 047,88 zł i należności uboczne.
Termin składania ofert do 15 stycznia 2021 r.
Pisemne oferty wraz z oferowaną ceną za wierzytelność należy składać osobiście
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres biura syndyka;
Bożena Polesek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/1.
O rozpatrzeniu ofert syndyk powiadomi zainteresowanych listownie w terminie
do dnia 29 stycznia 2021 r.

Więcej…
 

 Nieruchomość Kamionka Wielka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjjnej w Kamionce Wielkiej zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 234/2 i 234/8 o łącznej pow. 0,5281 ha, zabudowane budynkami przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 2.513,24 m2 , objęte księgą wieczystą NS1S/00064637/3 wraz z udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00143283/4 i udziałem w 1/2 części działki ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00149562/6, stanowiące utwardzone drogi dojazdowe - cena oszacowania ogółem 2.676.098,00 zł netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 30 października 2020 r., z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od kwoty ogółem 1.873.268,60 zł netto, tj. 70% ceny oszacowania, wg szczegółowych warunków sprzedaży dostępnych w biurze syndyka i na stronie internetowej syndyka.

Więcej…
 

Nieruchomości Nowy Targ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
SYNDYK OGŁASZA PRZETARG na prawo własności nieruchomości położonej w Nowym Targu.
1. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości położonej w Nowym Targu, gmina Nowy Targ - składającej się z;
a) dz. ewid. nr 3056/3, 3058/7 i 3057/2 o łącznej pow. 0,0309 ha, objętej KW Nr NS1T/00140796/3, zabudowanej budynkiem administracyjnym o pow. 96,42 m2 z hydrofornią i studnią głębinową,
b) dz. ewid. nr 3056/2, 3057/1, 3057/17, 3058/6 i 3058/22 o łącznej pow. 0,1606 ha, objętej KW Nr NS1T/00140797/0, zabudowaną drogą i chodnikiem z kostki betonowej.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z 17 września 2020 r., w drodze przetargu pisemnego-ofertowego, poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od ceny oszacowania tj.
a) dla nieruchomości opisanej w pkt. 1.a) cena oszacowania wynosi 356.000,- zł netto,
b) dla nieruchomości opisanej w pkt. 1.b) cena oszacowania wynosi 390.830,- zł netto.

Więcej…
 

 Nieruchomość Gorlice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt VIII GUp 168/18.
1. Syndyk masy upadłości Agnieszki Zaworskiej i Mariusza Zaworskiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 321/12 o pow. 0,0469 ha, niezabudowanej, położonej w obr. Stróżówka, miasto Gorlice, woj. małopolskie, objętej księgą wieczystą Nr NS1G/00068862/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorlicach, oszacowaną na kwotę 10 540,00 zł.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 26 czerwca 2020 r. poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od 60% wartości wynikającej z oszacowania (tj. za kwotę nie niższą niż 6 324,00 zł netto) .

Więcej…
 

 Nieruchomość Kamionka Wielka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk masy upadłości Nomico Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne Nr 234/2 i 234/8 o łącznej pow. 0,5281 ha, zabudowane budynkami przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 2.513,24 m2, objęte księgą wieczystą NS1S/00064637/3 wraz z udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00143283/4 i udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00149562/6, stanowiące utwardzone drogi dojazdowe - cena oszacowania ogółem 2.676.098,00 zł netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 22 maja 2020 roku, z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie niższej od kwoty ogółem 2.007.073,50 zł netto, tj. 75% ceny oszacowania, wg szczegółowych warunków sprzedaży dostępnych w biurze syndyka i na stronie internetowej syndyka.

Więcej…
 

Lokal niemieszkalny Zakopane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 3/12.
I. Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny Nr 3, obj. KW Nr NS1Z/00055826/4, położony w kondygnacji podziemnej budynku wielomieszkaniowego w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24 o pow. użytkowej 26,88 m2 z udziałem w nieruchomości wspólnej obj.
KW Nr NS1Z/00033946/1 - cena oszacowania 60 282,00 zł netto.
II. Sprzedaż nastąpi na podstawie Postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 6 maja 2020 roku, z wolnej ręki za kwotę nie mniejszą niż 33.155,10 zł netto tj. nie niższą od 55% ceny oszacowania, powiększoną o należny podatek VAT - poprzez wybór najkorzystniejszej oferty złożonej do dnia 12 sierpnia 2020 roku.

Więcej…
 

Zakopane - Lokal niemieszkalny xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 3/12.
I. Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny Nr 3, obj. KW Nr NS1Z/00055826/4, położony w kondygnacji podziemnej budynku wielomieszkaniowego w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24 o pow. użytkowej 26,88 m2 z udziałem w nieruchomości wspólnej obj. KW Nr NS1Z/00033946/1 - cena oszacowania 60 282,00 zł netto.
II. Sprzedaż nastąpi na podstawie na podstawie Postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 6 maja 2020 roku, z wolnej ręki za kwotę nie mniejszą niż 33.155,10 zł netto tj. nie niższą od 55% ceny oszacowania, powiększoną o należny podatek VAT - poprzez wybór najkorzystniejszej oferty złożonej do dnia 15 czerwca 2020 roku.

Więcej…
 

Nieruchomość Kamionka Wielka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłosci likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej zaprasza do skladania ofert na zakup nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne Nr 234/2 i 234/8 o łącznej pow. 0,5281 ha, zabudowane budynkami przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 2.513,24 m2, objęte księgą wieczystą NS1S/00064637/3 wraz z udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00143283/4 i udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, objętym ksiegą wieczystą NS1S/00149562/6, stanowiące drogi dojazdowe - cena oszacowania ogółem 2.676.098,00 zł netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 22 maja 2020 r., z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty,
nie niższej od kwoty ogółem 2.007.073,50 zł netto, tj. 75% ceny oszacowania,
wg szczegółowych warunków sprzedaży dostępnych w biurze syndyka i na stronie internetowej syndyka.

Więcej…
 

Sprzedaż wierzytelności xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 18/16.
SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚĆ
Syndyk masy upadłości Moniki Liszka sprzeda wierzytelność należną od męża upadłej Rafała Liszki ustaloną w postepowaniu upadłościowym w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, Wydział V Sąd Gospodarczy i umieszczoną na prawomocnej liście wierzytelnośći
( sygn. V GUp 7/16/Zw7 ), z tytułu udziału w majątku wspólnym małżonków . Prawomocnym postanowieniem z dnia 22 listopada 2019 r. Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Rafała Liszki, w którym ustali, iż wierzytelność należna syndykowi Moniki Liszka w kwocie 201 694,17 zł będzie spłacana w równych ratach miesięcznych po 109,94 zł każda począwszy od stycznia 2020 r. do grudnia 2022 r. i płatna do ostatniego dnia każdego nastepującego po sobie miesiąca. Sad postanowił, iż po wykonaniu planu spłaty umorzone zostaną niespłacone zobowiązania upadłego powstałe przed ogłoszeniem upadłości. Sprzedaż opisanej wierzytelności może nastąpić za kwotę nie niższą niż 85 % wartości należnej objętej planem spłat, tj. za kwote 3 364,30 zł.
Termin składania ofert 3.03.2020 r.

Więcej…
 

Zakopane - Lokal niemieszkalny xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 3/12.
I. Syndyk Stara Polana sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza
do składania ofert na zakup nieruchomości stanowiacej lokal niemieszkalny Nr 3,
obj. KW Nr NS1Z/00055826/4, położony w kondygnacji podziemnej budynku wielomieszkaniowego w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 24 o pow. użytkowej 26,88 m2 z udziałem w nieruchomości wspólnej obj. KW Nr NS1Z/00033946/1 - cena oszacowania 60.282,00 zł netto.
II. Sprzedaż nastąpi na podstawie Postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 16 stycznia 2020 roku, z wolnej ręki za kwotę nie niższą od 65% ceny oszacowania tj. nie niższą od 39.183,30 zł netto, powiększoną o należny podatek VAT - poprzez wybór najkorzystniejszej oferty złożonej do dnia 19 lutego 2020 roku.

Więcej…
 

Nieruchomość Nowy Sącz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 6/16.
1. Syndyk Joanny Lange w upadłości likwidacyjnej w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert na zakup udziału w 1/2 części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 14 o pow. 0,0541 ha, położona w Nowym Sączu przy ul. Generała Sikorskiego 22, obj. KW Nr NS1S/00041739/1, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 165,22 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 105,03 m2 - cena oszacowania 248.150,00 zł netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 3 stycznia 2020 r., z wolnej reki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszej cenowo oferty, nie mniejszej niż 161.297,50 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych piędziesiąt groszy).

Więcej…
 

Nieruchomość Kamionka Wielka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne Nr 234/2 i 234/8 o łącznej pow. 0,5281 ha, zabudowane budynkami przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 2.513,24 m2 , objęte księgą wieczystą NS1S/00064637/3 wraz z udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00143283/4 i udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00149562/6, stanowiące utwardzone drogi dojazdowe - cena oszacowania ogółem 2.676.098,00 zł netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 27 września 2019 r., z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najkorzystniejszych cenowo ofert, nie niższych od kwoty ogółem 2.408.488,20 zł netto, tj. 90% ceny oszacowania, wg szczegółowych warunków sprzedaży dostępnych w biurze syndyka i na stronie internetowej syndyka.

Więcej…
 

Nieruchomość Gorlice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt VIII GUp 168/18.
1. Syndyk masy upadłości Agnieszki Zaworskiej i Mariusza Zaworskiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w formie KONKURSU OFERT nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości, za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą od ceny oszacowania.
2. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca prawo własności działki ewidencyjnej nr 321/12 o pow. 0,0469 ha, niezabudowanej, położonej w obr. Stróżówka, miasto Gorlice, woj. małopolskie, objętej księgą wieczystą Nr NS1G/00068862/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorlicach.

Więcej…
 

Nieruchomość Kamionka Wielka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne Nr 234/2 i 234/8 o łącznej pow. 0,5281 ha, zabudowane budynkami przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 2.513,24 m2, objęte księgą wieczystą NS1S/00064637/3 wraz z udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00143283/4 i udziałem w 1/2 części w działce ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, objętym księgą wieczystą NS1S/00149562/6, stanowiące utwardzone drogi dojazdowe - cena oszacowania ogółem 2.676.098,00 zł netto.

Więcej…
 

Zakopane - Lokal niemieszkalny xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sygn. akt V GUp 3/12.
I. Syndyk Stara Polana sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zakopanem zaprasza do składania ofert na zakup lokalu niemieszkalnego Nr 3 o pow. użytkowej 26,88m2 objętego księgą wieczystą Nr NS1Z/00055826/4, położonego w kondygnacji podziemnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zapleczem rekreacyjnym i garażem podziemnym przy
ul. Nowotarskiej 24 w Zakopanem wraz z udziałem 2688/936872 cz. w nieruchomości wspólnej i prawami związanymi z odrębną własnością lokalu
- cena oszacowania 60 282,00 zł. netto.
II. Sprzedaż nastąpi na podstawie Postanowienia Sędziego -komisarza z dnia
24 maja 2019 roku, z wolnej ręki za kwotę nie niższą od 75% ceny oszacowania tj. 45.211,50 zł. netto, powiększoną o należny podatek VAT - spośród ofert złożonych
do dnia 19 września 2019 r.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 12